ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KLASY I

CELE:

- wyrównanie szans edukacyjnych,
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

-  nabywanie umiejętności czytania, pisania,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej,
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- poznanie potrzeb i dostosowanie wymagań dla możliwości dziecka, TEMATYKA ZAJĘĆ: 


- Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów;
- Nauka czytania wyrazów i zdań, tekstu pisanego i drukowanego;
- Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;
- Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi;
- Opowiadanie poznanych treści;
- Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania;

- Ćwiczenia usprawniające kształtne pisanie;

- Nauka pisania liter, połączeń literowych i wyrazów;
- Przepisywanie i odwzorowywanie krótkich zdań i tekstów;
- Układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
- Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Wielka litera, kropka, znak zapytania i wykrzyknik;
- Przenoszenie wyrazów i podział na sylaby;
- Pisanie z pamięci wyrazów i zdań;
- Czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem;
- Układanie i zapisywanie 3-4 zdaniowych wypowiedzi;
- Rozróżnianie rzeczowników i czasowników;
- Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż", "h";
- Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami;
- Bogacenie czynnego słownictwa ucznia;

Prowadzenie: Grażyna Derbis