Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

Odbiór zaświadczeń

 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

31 lipca 2020 r. (piątek) 

w godz. 12.00 - 13.00.

Artykuły

Wspaniałych wakacji:)

2020-07-28

Koniec roku szkolnego 2019/2020

2020-06-26
Powiększ zdjęcie

 

W nietypowy sposób zakończył się rok szkolny 2019/2020. Ze względu na wymogi pandemii uczniowie każdej klasy o wyznaczonej godzinie, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, pożegnali swoich wychowawców, aby udać się na zasłużony, dwumiesięczny wypoczynek. Uczniowie klasy ósmej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani Dyrektor Agnieszki Kałużnej, wychowawczyni Renaty Foltyniewicz i pana Adama Marczewskiego. Troje uczniów otrzymało nagrody i dyplomy za świadectwa z wyróżnieniem, których średnia ocen przekroczyła 5,0: Weronika Patysiak, Pola Patrzyk i Krzysztof Klingenberg - uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole: 5,7. Datkowo pan Adam Marczewski wręczył Annie Fatydze i Magdalenie Kaszyńskiej pamiątkowe medale za godne reprezentowanie szkoły podczas wielu lat teningu rugby w naszej szkole.

Powodzenia!

2020-06-15

Egzamin ósmoklasisty

2020-06-14

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbywa się w następujących terminach:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)

język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek).

Terminy egzaminów ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W załączniku znajdują się procedury przeprowadzania egzaminów.

Nicola Kiedrzynek wyróżniona w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

2020-06-09

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Nicola Kiedrzynek, uczennica klasy VII zdobyła wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowanym przez Panią Jadwigę Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrody w Konkursie zostaną wręczone finalistom w listopadzie 2020 roku podczas Zaduszek Katyńskich, które będą połączone z promocją pamiątkowej publikacji zawierającej wyróżnione prace. Gratulacje!

Opiekunem Nicoli jest p. Monika Wąsińska.

 

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

2020-06-07

W nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wielu pytań i wątpliwości firma VULCAN organizuje pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców. Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Komunikat MEN i regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość

2020-06-07

MEN przedłużyło kształcenie na odległość do 26 czerwca br.w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowiona została działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiono również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu znajdują się regulacje prawne oraz komunikat MEN:

1.      Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram zwrotu podręczników i książek do biblioteki - czerwiec 2020

2020-05-29

Klasa

Data zwrotu

Godziny zwrotu

I

8 czerwca 2020

14.30 – 16.30

II

9 czerwca 2020

 

14.30 – 16.30

III

10 czerwca 2020

 

14.30 – 16.30

IV

15 czerwca 2020

 

8.00-10.00

V

15 czerwca 2020

 

10.00-12.00

VI

15 czerwca 2020

 

12.00 – 14.00

VII

19 czerwca 2020

 

10.00-12.00

VIII

19 czerwca 2020

 

12.00-14.00

 

Ewentualne zapytania o książki, ustalenie terminu wizyty w szkole (innego niż wyznaczony harmonogram zwrotów podręczników i książek przekazany przez wychowawcę) lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów należy kierować na adres e-mail: sp22.monikawasinska@gmail.com lub poprzez dziennik elektroniczny nauczyciela bibliotekarza.

 

 

Konsultacje bezpośrednie w szkole dla uczniów

2020-05-25

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-05-20

MEN przedstawiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).