REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (Uczniowie klasy VIII)

WYSZUKIWARKA ZAWODÓW

Informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Link https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/  do wyszukiwarki.


 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W załączniku "Szkoła Podstawowa INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ 2019/2020" zamieszczone zostały informacje ogólne dotyczące postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Informacje dotyczące postepowania rekrutacyjnego absolwentów klas VIII

 


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w załączniku nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Kuratorium: http://www.kuratorium.katowice.pl

 

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
13 maja – 25 czerwca 2019 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
21 – 25 czerwca 2019 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
16 lipca 2019 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
16 – 24 lipca 2019 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
25 lipca 2019 r.

6.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
26 – 30 lipca 2019 r.

 


 

Kryteria rekrutacji


1.    Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów (zgodnie z ofertą danej szkoły i klasy, do której kandydat aplikuje).

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący         –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry          –     14 pkt
dostateczny     –      8 pkt
dopuszczający     –      2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
-    języka obcego nowożytnego.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f) Osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych, które będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji dostępne są w zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty załącznikach do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019: http://www.kuratorium.katowice.pl


Serwis dotyczący zawodów i szkół ponadpodstawowych

Internetowy serwis informacji (dla uczniów, rodziców i nauczycieli) o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, czyli WIRTUALNY SALON EDUKACYJNY jest teraz dostępny bezpośrednio uczniom i rodzicom na stronie: http://www.enauczanie.sod.ids.czest.pl/za pośrednictwem kont, o których mowa w załączonej ulotce informacyjnej: WIRTUALNY SALON EDUKACYJNY - dane do logowania

 


Informacje dla rodziów

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.

Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
•    wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
•    oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
•    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
•    szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.