REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (Uczniowie klasy VIII)

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wielu pytań i wątpliwości firma VULCAN organizuje pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców. Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.

Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be


 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

MEN przedstawiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) oraz z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.781) wprowadzone zostały zmiany zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe  informacje: http://www.kuratorium.katowice.pl

 


 

Terminy egzaminów ósmoklasisty

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2020 informujemy, że egzaminy ósmoklasisty zaplanowano w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram do pobrania tutaj oraz w zakładce "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (Uczniowie klasy VIII)".

 Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych:

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
  • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie.

W jaki sposób można dokonać wyboru szkoły i klasy?

1. Wybrać i wskazać preferowane klasy(w trzech szkołach w ramach jednego organu prowadzącego, bez ograniczeń wyboru ilości klas w tych szkołach)

2. Przeanalizować zasady rekrutacji do wybranych klas opublikowane na stronach internetowych szkół (regulaminy i zasady rekrutacji)

3. Ustalić kolejność wg własnych preferencji (np. wg własnych zainteresowań i predyspozycji)

4. Zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji

Ósmoklasista przystępuje w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu w terminach ustalonych przez CKE.

Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom wyników i zaświadczeń oraz wydania ich uczniom ustala CKE.

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2020 informujemy, że egzaminy ósmoklasisty zaplanowano w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram do pobrania tutaj.

 

Jak zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji?

1. Uzyskać wysokie oceny na świadectwie ukończenia szkoły (ogółem maks. 72 pkt. - maks. po 18 pkt. z j. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów).

Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

(w zakresie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji).

2. Uzyskać wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty (ogółem maks. 100 pkt.).

Wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.).
matematyki – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.).
języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 (maksymalnie 30 pkt.).

3. Uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7 punktów.

4. Udzielać się społecznie, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - za te osiągnięcia przyznaje się 3 punkty.

5. Osiągać miejsca uznane za wysokie w konkursach (maksymalnie 18 punktów).

§ 12 i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

§ 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Przeliczanie punktów:

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

72 pkt+7 pkt+18 pkt+3 pkt+ 100 pkt

Przeliczanie punktów za wyniki z egzaminów ósmoklasisty

35 pkt+35pkt+30pkt+100pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200

 

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty,
są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej .
W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należypamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.

Art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.
Art. 44 zx ust. 1, art. 44 zzzw Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz„100” (wynik na skali centylowej).
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)

Śląski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Na stronie RODN "WOM" stworzono Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021) - WYBIERAM SZKOŁĘ

Strona jest skierowana do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

UWAGA! W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych określi kurator oświaty.


Więcej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/zmiany-terminow-rekrutacji/

MEN przedstawiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021Pliki do pobrania