Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy

- Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników placówki, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika placówki.

 

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Nowy korona wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy to: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

 2. Do placówki wstęp mają tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 

 

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 

 1. Należy wyznaczyć pomieszczenie lub wydzielić obszar przeznaczony na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie wyposażyć w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.

 

 

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając na stanowisku pracy powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora placówki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad grupą). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów należy odsunąć go od wykonywania obowiązków.

 4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do placówki. Odnośnie uczniów już przebywających w placówce należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 6. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

 7. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników placówki z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

§ 5

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczniów i ich rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie ul. Zabia 1 tel.: 343246224 , e-mail: sp22@edukacja.czestochowa.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID -19.

 

§ 6

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie ul. Żabia 1 tel.: 343246224, e-mail: sp@edukacja.czestochowa.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107.

 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19 na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.

§ 7

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w szkole są umieszczone na stornie internetowej szkoły, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w placówce.

 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.