2012/2013 Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie

O projekcie

 

 logo Unia Europejska Projekt Kapitał ludzki

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (41 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

 

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2012 r.

Termin zakończenia: 30 sierpnia 2013 r. 

 

Koszt  realizacji projektu: 

Całkowity koszt projektu: blisko 3 000 000,00 PLN

 

Beneficjent:

Gmina Miasto Częstochowa

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych; 
 2. Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń w komunikacji społecznej; 
 3.  Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;
 4. Poprawa rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;
 5. Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
 7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;
 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie;
 10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie;
 11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie;
 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego;
 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo;
 14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych czytelniczo;
 15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tanecznie.

 

 

Rekrutacja do projektu

 

 

logo kapital ludzki

Częstochowa, 07.09.2012 r.

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
PN. „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W CZĘSTOCHOWIE”

          Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic klas I – III Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie w ramach Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie:

1)     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2)     Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi;

3)     Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4)     Zajęcia socjo – i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

5)     Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy;

6)     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo;

7)     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie;

8)     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie;

9)     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo (język angielski);

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 do 18 września 2012 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatora Szkolnego tj.: p. Olgę Łapaj tel. 34/324-62-24, e-mail: sp22@edukacja.czestochowa.pl.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatora Szkolnego lub ze strony internetowej szkoły (na dole tej strony), a także ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim tj. www.fe.czestochowa.pl.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r., od poniedziałku do piątku.

 

Zał. 1. Katalog kryteriów.

Zał. 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu.

Zał. 3. Rekomendacja wychowawcy.

Zał. 4. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych.

Zał. 5. Deklaracja uczestnictwa.

Zał. 6. Lista podstawowa.

Zał. 7. Lista rezerwowa.

Zał. 8. Rezygnacja.

Oświadczenie o rezygnacji.

 

Kontakt

Biuro Projektu – Zespół Projektowy

 

Renata Michalik – Patrzykont

Referat Obsługi Projektów Europejskich

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

42-217 Częstochowa

ul. Śląska 11/13

pokój 34

tel.: 34 3707476

e-mail: rmichalik@czestochowa.um.gov.pl

 

Agata Boral

Referat Obsługi Projektów Europejskich

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

42 - 217 Częstochowa

ul. Śląska 11/13

pokój 34

tel.: 34 3707264

e-mail: auboral@czestochowa.um.gov.pl

 

Koordynator Szkolny  

Olga Łapaj  tel. 605-539-480 lapaj@interia.pl

Grażyna Derbis tel. 604-163-629 grazynaderbis@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza

42 – 200 Częstochowa

ul. Żabia 1

tel.: 34 324-62-24

e-mail: sp22@edukacja.czestochowa.pl