2011/2012 Edukacja - paszport do przyszłości

logo unia europejska urząd miasta        Projekt „Edukacja – paszport do przyszłości”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza wzięła udział w konkursie na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyrównawcze i specjalistyczne w ramach projektu pn.”Edukacja – paszport do przyszłości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.

Poniżej dokumenty związane z projektem:

Ogłoszenie - pełna treść

 

Regulamin_rekrutacyjny

Zalacznik1_formularz

Zalacznik2_opinia wychowawcy

Zalacznik3_opinia poradnia

Zalacznik4_opinia logopeda

Zalacznik5_deklaracja uczestnictwa

Zalacznik6_oswiadczenie

Zalacznik7_zgoda_wycieczka

 

Lista osób zakwalifikowanych do zajęć