Pomoc pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Grażyna Derbis

 

Godziny pracy

Poniedziałek 12.00 – 14.00

Wtorek 9.00 – 13.00

Środa 8.00 – 9.00 – 13.00

Czwartek 9.00 – 11.30

Piątek 9.00 – 10.00

 

 

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

 

Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r.   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)   niepełnosprawności

2)   niedostosowania społecznego

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4)   ze szczególnych uzdolnień

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się

6)   zaburzeń komunikacji językowej

7)   choroby przewlekłej

8)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9)   niepowodzeń edukacyjnych

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny , sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1.  rodzicami uczniów

2.  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

3.  placówkami doskonalenia nauczycieli

4.  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

5.  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1. ucznia
  2. rodziców ucznia
  3. nauczyciela, wychowawcy,
  4. poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

 

 

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, uspołeczniających

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej

- porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

 

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły koordynuje pedagog szkolny

Dyrektor szkoły organizuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną