Regulamin stołówki

 

REGULAMIN OPŁAT ZA OBIADY

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W CZĘSTOCHOWIE

 

Zapisywanie na obiady:

 1. Uczniów, którzy chcą korzystać ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta szkoły na deklaracji wydanej uprzednio rodzicowi.

 2. Wykonanie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady.

Wpłaty

 1. Wpłata w banku (przelewem) na konto nr 57103011040000000093147001

 2. Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej, na tablicy ogłoszeń przy szatni oraz na stronie internetowej szkoły,

 3. Wpłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu,

 4. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry w następujących terminach:

 • wpłaty dokonywane są do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków,

 • wyjątek stanowi miesiąc wrzesień za który wniesienie opłaty następuje od 1 do 3 dnia miesiąca.

 1. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta,

 2. W przypadku nie przestrzegania terminów wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.

 

Wydanie karty obiadowej przez intendenta:

 1. Wydanie kart obiadowych następuje po zaksięgowaniu wpłaty rachunku oraz okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej.

Zgłoszenia nieobecności / odpisy:

 1. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności 2 dni przed absencją do godziny 13pod numerem telefonu: tel. 34/324-62-24 lub osobiście u intendenta,

 2. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie intendent,

 3. Odwołania obiadu może dokonać rodzic lub dziecko (obiadów nie odwołuje wychowawca),

 4. Informacja o rezygnacji z posiłków powinna zawierać datę początku i zakończenia nieobecności rezygnacji z posiłków,

 5. Zwrotu należności za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu,

 6. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.

Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego,

 2. Informację o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki,

 3. Brak opłat za posiłki nie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze stołówki szkolnej.

Inne:

 1. Obiadów dla dzieci nie wydajemy na wynos,

 2. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka,

 3. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać regulaminu stołówki i zasad dobrego zachowania się na stołówce szkolnej, zostaną pozbawieni możliwości korzystania z obiadów,

 4. Rodzic będzie obciążony przez szkołę za wszelkie szkody powstałe na stołówce z winy ich dziecka (powyginane sztućce, uszkodzone wazy, itp.),

 5. W stołówce przebywają wyłącznie uczniowie spożywający obiad, osoby towarzyszące czekają poza stołówką.

 6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania intendenta o występujących u dziecka alergiach lub uczuleniach (na jakie produkty dziecko jest uczulone).