Regulamin biblioteki

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 22

im. G. Narutowicza w Częstochowie

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie

w czasie pandemii

§ 1

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej są zgodne z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. i określają warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określają zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników i kontaktami zewnętrznymi w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu

i środków higieny dla użytkowników biblioteki

 1. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki.
 2. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń (co najmniej raz na godzinę) i regularną dezynfekcję powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich,  włączników.
 3. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 1,5 m). Rodzice korzystający z biblioteki powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

§4

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. W trakcie korzystania z biblioteki należy zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 m).
 2. Zbiory udostępniane są wyłącznie drogą wypożyczeń na zewnątrz. Wolny dostęp do zbiorów nie jest możliwy, książki podawane są przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Obsługa czytelników na terenie biblioteki odbywa się pojedynczo w wypożyczalni.
 4. Wypożyczanie i zwrot książek odbywa się w wydzielonym do tego miejscu. Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – 1,5 m od innych osób. Należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy.

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (minimum 1,5 m).
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
 4. W przypadku zbiorów audiowizualnych  zalecane jest stosowanie procedur postępowania i kwarantanny  takich,  jak dla książek.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia

u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie incydentu do dyrektora szkoły i postępowanie zgodne z obowiązującą  Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 22 im. J. Słowackiego w Częstochowie

§7

Postanowienia końcowe

Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie w trakcie epidemii COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

REGULAMIN

I. Zadania biblioteki szkolnej

1. Postanowienia ogólne

2. Zadania biblioteki

3. Użytkownicy biblioteki

II. Organizacja biblioteki

1. Lokal

2. Czas pracy

3. Zbiory

4. Pracownicy biblioteki

5. Sposób gromadzenia zbiorów

6. Finansowanie wydatków

7. Wyposażenie biblioteki

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza

2. Prace organizacyjno - techniczne nauczyciela bibliotekarza

3. Zasady współpracy z uczniami

4. Zasady współpracy z nauczycielami

5. Zasady współpracy z rodzicami

6. Zasady współpracy z innymi bibliotekami

7. Doskonalenie zawodowe

IV. Prawa i obowiązki czytelników

V. Zasady korzystania z czytelni

VI. Zasady korzystania ze Szkolnego Centrum Informacji.

 

 

 

I.         ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1.         Postanowienia ogólne:

- biblioteka jest interdyscyplinarną  pracownią  szkoły,

- biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

 

2.         Zadania biblioteki:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbirów bibliotecznych,

- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów, udostępnianie stanowisk komputerowych oraz  prowadzenie działalności informacyjnej,

- zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników indywidualnych potrzeb czytelniczych,

- przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

- współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna,

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych,

- pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

- przysposabianie uczniów do korzystania z innych bibliotek,

- nadzór nad stanowiskami komputerowymi znajdującymi się w Szkolnym Centrum Informacji,

- współpraca z Radą Pedagogiczną.

 

3. Użytkownicy biblioteki:

 - z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice/prawni opiekunowie.

 

II.        ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1.         Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni wraz z czytelnią oraz pracowni multimedialnej zwanej Szkolnym Centrum Informacji.

2.         Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i udostępnionego do informacji użytkowników.

3. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:

- wydawnictwa informacyjne,

- encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy do księgozbioru podręcznego,

- podręczniki i materiały edukacyjne (zasady udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych określa odrębny Regulamin),

- lektury obowiązkowe do języka polskiego,

- literaturę popularno-naukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe,

- podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki,   

- literaturę edukacyjną,

- beletrystykę dla młodzieży,

- pomoce metodyczne dla nauczycieli,

- materiały opracowane przez nauczycieli i uczniów.

4. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

5. Strukturę szczegółową zbiorów determinują : profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek,  inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne.

6. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki.

 Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

7. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 

 

III.      ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1.         Praca pedagogiczna:  

- udostępnianie zbiorów użytkownikom,

- praca indywidualna z uczniem,

– rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

- realizacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna,

- udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych,

- poradnictwo w doborze literatury,

- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

- wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa, rozbudzania i rozwijania zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania,

- propagowanie działalności kulturalnej i społecznej,

- przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

- informowanie o nowościach wydawniczych.

2.         Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:

- opracowanie rocznego planu pracy,

- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

- prowadzenie dziennika pracy biblioteki,

- ewidencja zbiorów bibliotecznych,

- opracowywanie zbiorów,

- skontrum,

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

- ubytkowanie zniszczonych egzemplarzy,

- prowadzenie warsztatu informacyjnego,

- doskonalenie warsztatu pracy,

- konserwacja księgozbioru,

- zakup książek na nagrody dla uczniów,

- prowadzenie ewidencji wypożyczeni,

- współpraca z księgarniami i hurtowniami książek,

- przygotowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki.

3.         Współpraca z uczniami:

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

- pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,                

- propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,                       

- pogadanki tematyczne i inne formy działań promujących czytelnictwo,

- zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,                                                   

- wolontariat biblioteczny,                                                                                                                        

- zebrania z łącznikami bibliotecznymi.

4. Współpraca z nauczycielami

- nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,

- informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

- uczestniczy w organizacji uroczystości, konkursów i imprez okolicznościowych przygotowywanych przez nauczycieli.

5. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami

- pomoc w doborze literatury,

- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej,

- informowanie rodziców/prawnych opiekunów o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb,

- popularyzowanie działań uczniów w ramach życia kulturowego i społecznego szkoły,

- promocja czytelnictwa poprzez organizację uroczystości dla całej społeczności szkoły.

6. Współpraca z innymi bibliotekami

- wspólne organizowanie imprez czytelniczych i lekcji bibliotecznych,

- wymiana wiedzy i doświadczeń,

- wolontariat biblioteczny,

- udział w konkursach i wydarzeniach czytelniczych.

7. Nauczyciel bibliotekarz  uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

 

IV.      PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1.         Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.

2.         Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

3.         Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

4.         Książki należy wypożyczać osobiście.

5.         Zbiory multimedialne wypożyczane są tylko nauczycielom.

6.         W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

7.         Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).

8.         Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy oddać  książki do biblioteki. Dopuszcza się wypożyczenie zbiorów na okres ferii letnich.

9.         Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu materiałów bibliotecznych.

10.       Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

11.       W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.

12.       W bibliotece należy zachować ciszę umożliwiającą wszystkim spokojną pracę.

 

V.        ZASADY  KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1.         Przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.

2.         Książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz zbiory specjalne (tablice, ryciny, mapy, atlasy ) nie są wypożyczane do domu; można z nich korzystać tylko na miejscu.

3.         Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.

4.           Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.)

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane zbiory bibliotekarzowi.

6. Zbiory z księgozbioru podręcznego mogą być udostępnione nauczycielom na zajęcia do pracowni.                                                                                                                

 

VI.      ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

1. W celu poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną uczniowie korzystać mogą ze Szkolnego Centrum Informacji – wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły do tej funkcji sali wyposażonej w urządzenia z zakresu technologii informacyjnej.

2. Nad prawidłową i bezpieczną pracą uczniów w Szkolnym Centrum Informacji czuwa nauczyciel bibliotekarz.

3. Godziny dyżurów Szkolnego Centrum Informacji dostosowane są do potrzeb uczniów i nauczycieli.

4. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

5. Korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych.

6. Z komputerów można korzystać po zakończeniu zajęć lekcyjnych, do czasu zamknięcia biblioteki.  Za zgodą bibliotekarza komputer może zostać udostępniony na przerwie, jeśli użytkownik potrzebuje wyszukać informacje służące procesowi dydaktycznemu.

7. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 2 osoby.

8. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania  z programów użytkowych i multimedialnych.

9. Wyniki wyszukiwania można zapisać na pendrive lub płycie CD / DVD tylko za zgodą bibliotekarza.

10. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

11. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.

12.       Użytkownikowi zabrania się:

- instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,

- przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

- ingerowania w ustawienie i podłączenie sprzętu komputerowego.

13.       O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy powiadomić bibliotekarza.

14.Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece.