KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs podzielony jest na  dwa rodzaje zajęć: zajęcia rozwijające zdolności językowe oraz zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w każdą środę od 13.40 do 14.25 (każdy rodzaj zajęć odbywa się cyklicznie co dwa tygodnie).  Celem zajęć rozwijających zdolności językowe jest rozbudzanie i pogłębianie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, poszerzanie ich wiedzy językowej, zaznajamianie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach, zaznajamianie ich z elementami kultury i historii Wielkiej Brytanii oraz nowinkami techniki (nauka z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zasobów Internetu), przygotowanie uczniów do  konkursów językowych (wzbogacanie słownictwa, elementy gramatyki, praca z tekstem pisanym i słuchanym, rozwijanie sprawności językowych), kształtowanie wśród uczniów nawyku samodzielnego pogłębiania wiedzy i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Celem zajęć wyrównujących braki edukacyjne  z języka angielskiego jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka obcego oraz  niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych.